Aktualno¶ci

REALIZACJE W ROKU 2013/2014

GENERALNE WYKONAWSTWO

1. Realizacja zadania inwestycyjnego pn.:

Zadanie I: Przebudowa ci±gu biologicznego na Oczyszczalni ¶cieków w Mińsku Mazowieckim o przepustowości Q=12 000 m3/d.

Zadanie II: Budowa kabli zasilaj±co-sterowniczych w ramach zadania pt. "Automatyczny rozdział ¶cieków surowych i osadów recyrkulowanych na Oczyszczalni ¶cieków w Mińsku Mazowieckim"

2. Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa Grupowej Oczyszczalni ¶cieków w Kutnie o przepustowości Q=21 000 m3/d” będzie polegała na wybudowaniu nowego węzła biologicznego oczyszczania w ramach którego powstan± następuj±ce obiekty:

Bioreaktor z osadnikiem wtórnym o przepustowości 8 000 m3/dobę. Głębokość całkowita części pierścieniowej będzie wynosić 7,0 m, zaś głębokość czynna 6,5 m. Bioreaktor dla zapewnienia wysokoefektywnego biologicznego oczyszczania ¶cieków zaprojektowany zostanie jako bioreaktor zblokowany z osadnikiem wtórnym i pompowni± osadu recyrkulowanego.

Stacja dmuchaw z trafostacj± - w budynku będzie zamontowanych i pracuj±cych jednocześnie 5 dmuchaw. Każda o wydajności 67,3 Nm3/min. Jej zadaniem będzie dostarczanie wymaganej ilości sprężonego powietrza do systemu napowietrzania ¶cieków do nowego bioreaktora i bioreaktora istniej±cego. Trafostacja wyposażona zostanie w dwa transformatory 1 000 kVA. W budynku wydzielone zostan± następuj±ce pomieszczenia: hala dmuchaw, pomieszczenie kurzowe, trafo 1, trafo 2, rozdzielnia główna NN, rozdzielnia obiektowa NN.

Zagęszczacz grawitacyjny osadu o średnicy D=7,5 m i pojemności czynnej Vcz = 120 m3, do którego będ± odprowadzane grawitacyjnie osady nadmierne i poddawane samoczynnemu zagęszczaniu.

Komorę pomiarow± ścieków surowych, będzie żelbetowym zbiornikiem o wymiarach 4,8 x 1,8 m i głębokości 3,65m, zagłębionym w gruncie. Obiekt umożliwi prawidłowy pomiar ¶cieków oraz kontrolę i ewentualn± regulację wielkości strumienia ścieków podawanego do nowego bioreaktora.

Pompownia osadu zagęszczonego – będzie żelbetowym zbiornikiem o wymiarach 5,0 x 3,0 i głębokości 3,0 m zagłębionym w gruncie. Zadaniem pompowni będzie odbieranie osadu zagęszczonego i podawanie go do istniej±cego ruroci±gu DN 200, którym osad jest kierowany do węzła odwadniania.

Pompownię osadu recyrkulowanego i nadmiernego (żelbetowy zbiornik o wymiarach 5,0 x 3,4 i głębokości ok. 2,9 m zagłębionym w gruncie. Spełniać będzie funkcję przetłaczania osadu nadmiernego do nowoprojektowanego zagęszczacza grawitacyjnego oraz będzie pompowo usuwać zagęszczony osad i kierować do zbiorników osadu w pomieszczeniu gospodarki osadowej.

Ruroci±gi technologiczne, sieci zasilaj±ce i sterownicze.

Drogi i chodniki.

3. Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: Dostawa, montaż i uruchomienie przepływomierzy do pomiaru ilości ¶cieków dopływajacych do oczyszczalni ¶cieków dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dziekanowie Leśnym

4. Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja i rozbudowa systemu SCADA dla Oczyszczalni ¶cieków w Mielcu o przepustowości 14 800 m3/d”

5. Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja systemu AKPiA dla Oczyszczalni ¶cieków w Bartoszycach o przepustowo¶ci Q=6 500 m3/d”

6. Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Dostawa, montaż i uruchomienie poziomowskazów w zbiornikach u¶redniaj±cych w stacji w stacji odwadniania osadów dla Oczyszczalni ¶cieków w Kutnie o przepustowości Q=21 000 m3/d”

7. Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Wymiana systemu sterowania komputerowego dla Oczyszczalni ¶cieków w Wolbromiu o przepustowo¶ci Q= 5 000 m3/d”

8. Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Modyfikacja i rozszerzenie przemysłowego systemu informatycznego wizualizacji, archiwizacji oraz raportowania danych pomiarowych z systemu monitoringu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla MPWiK Warszawa”

PODWYKONAWSTWO

1. Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie instalacji wraz z Systemem AKPiA dla modernizacji Stacji Demineralizacji Wody w Zakładach Azotowych ANWIL S.A.

2. Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Aktualizację Wielobranżowej Dokumentacji Projektowej dla zadania "Modernizacja ujęcia wody na rzece Mała Panew dla PGE Elektrowni Opole"

3. Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznej i AKPiA wraz z projektem budowlanym i wykonawczym, rozruchem i szkoleniem obsługi dla Oczyszczalni ¶cieków w Łomiankach"

4. Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja oczyszczalni ¶cieków KAPU¶CISKA w Bydgoszczy o przepustowości ¶cieków Q=43 000 m3/d komunalne i Q=23 000 m3/d przemysłowe” w zakresie cało¶ci robót AKPiA i elektroenergetycznych.

5. Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Dokończenie rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ¶cieków o przepustowo¶ci Q=7 000 m3/d dla miasta Rawa Mazowiecka - ETAP I” w zakresie cało¶ci robót AKPiA i elektroenergetycznych.

6. Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Dokończenie rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ¶cieków o przepustowo¶ci Q=7 000 m3/d dla miasta Rawa Mazowiecka - ETAP II” w zakresie cało¶ci robót AKPiA i elektroenergetycznych.

7. Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ¶cieków W Radzyminie o przepustowo¶ci Q=2 080 m3/d” w zakresie cało¶ci robót elektroenergetycznych oraz oprogramowania systemu sterowania i wizualizacji SCADA.

8. Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i remont pompowni wody sieciowej i płucznej na terenie Stacji Uzdatniania Wody "Kędzierak" w Mińsku Mazowieckim” w zakresie cało¶ci robót AKPiA i elektroenergetycznych.

9. Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie i uruchomienie AKPiA dla Budowy Sprężarkowni o wydajności 10 000 Nm3/h dla bloku energetycznego o mocy 50 MWe w Zespole Elektrociepłowni w Bielsku Białej”

10. Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie projektu wykonawczego AKPiA dla budowy sprężarkowni o wydajności 10 000 Nm3/h dla bloku energetycznego o mocy 50 MWe w Zespole Elektrociepłowni w Bielsku Białej”

11. Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie i uruchomienie AKPiA dla budowy Stacji Uzdatniania Wody dla bloku energetycznego o mocy 50 MWe w Zespole Elektrociepłowni w Bielsku Białej”

12. Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa gospodarki osadowej na terenie oczyszczalni ¶cieków w Płońsku - czę¶ć II technologia” Wykonanie instalacji elektrycznych i AKPiA.

13. Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie systemu sterowania układem dmuchaw do napowietrzania komór biologicznych dla oczyszczalni ¶cieków w Sosnowcu”

14. Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie systemu sterowania układem dmuchaw do napowietrzania komór biologicznych dla oczyszczalni ¶cieków w Piotrkowie Trybunalskim”

15. Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie projektu wykonwczego AKPiA dla budowy Stacji Uzdatniania Wody dla bloku energetycznego o mocy 50 MWe w Zespole Elektrociepłowni w Bielsku Białej”

16. Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Weryfikacja i aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego "¶cieki - modernizacja neutralizatora ¶cieków chemicznych w zakresie branży AKPiA i założeń branżowych dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów”

17. Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie projektu podstawowego i wykonawczego Stacji przygotowania wody dla nowego bloku energetycznego o mocy 1075 MWe w Elektrowni Kozienice”

18. Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie projektu podstawowego i wykonawczego br AKPiA i elektroenergetycznego "Kompleksowej modernizacji węzła dozowania wapna i koagulantu instalacji dekarbonizacji" w Zakładach Azotowych w Puławach S.A.”

19. Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie projektu podstawowego i wykonawczego br AKPiA i elektroenergetycznego "Instalacji ujęcia i energetycznego wylkorzystania biogazu w oczyszczalni ¶cieków w Płońsku”

20. Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej branży AKPiA i elektrycznej dla planowanej inwestycji "Rozbudowa Grupowej Oczyszczalni ¶cieków w Kutnie”

21. Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej Stacja trafo - przył±cze energetyczne biogeneratora dla oczyszczalni ¶cieków w Płońsku”

USŁUGI SERWISOWE

1. UMOWA SERWISOWA - "Specjalistyczne prace serwisowe systemu klasy DCS MetsoDNA instalacji SUW dla JB Energetyka" - GRUPA AZOTY

2. UMOWA SERWISOWA - Serwisowanie urz±dzeń elektroenergetycznych i AKPiA oraz systemu sterowania na oczyszczalni ¶cieków w Mińsku Mazowieckim - PWiK Mińsk Mazowieckim

REALIZACJE W ROKU 2011/2012

1. GENERALNE WYKONAWSTWO - WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ INSTALACJI BIOGENERATORA PR±DU DO ENEREGTYCZNEGO ZAGOSPODAROWANIA BIOGAZU NA TERENIE OCZYSZCZALNI ¶CIEKÓW W MIŃSKU MAZOWIECKIM

2. GENERALNE WYKONAWSTWO - WYKONANIE WŁ±CZENIA AKPIA POMPOWNI ¶CIEKÓW SANITARNYCH I WÓD GOR±CYCH DO SYSTEMU DELTA V W ELEKTROCIEPŁOWNI GDYŃSKIEJ.

3. GENERALNE WYKONAWSTWO - BR. AKPIA I ELEKTRYCZNA - MODERNIZACJA POMPOWNI ¶CIEKÓW P1 DLA MIASTA PŁOŃSK.

4. GENERALNE WYKONAWSTWO - BR. AKPIA I ELEKTRYCZNA - OPOMIAROWANIE RUROCIĄGU WODY ZDEMINERALIZOWANEJ ZE ZBIORNIKA ZWR W Z.A. PUŁAWY.

5. WSPÓŁKONSORCJANT (WYKONAWSTWO) - INSTALACJA ENERGETYCZNEGO WYKORZYSTANIA BIOGAZU NA OCZYSZCZALNI ¶CIEKÓW W MIŃSKU MAZOWIECKIM.

6. PODWYKONAWSTWO - PROJEKTY WYKONAWCZE BR. AKPIA - ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI ¶CIEKÓW "CZAJKA".

7. PODWYKONAWSTWO - BR. AKPIA I ELEKTRYCZNA - USPRAWNIENIE SYSTEMU NAPOWIETRZANIA I RECYRKULACJI ¶CIEKÓW W BIOREAKTORACH OB.6.1, OB.6.2,I OB.103 NA TERENIE GO¶ W KUTNIE.

8. PODWYKONAWSTWO - BR. AKPIA I ELEKTRYCZNA - PROJEKTOWANIE I MONTAŻ STACJI DMUCHAW DLA OCZYSZCZALNI ¶CIEKÓW W KIELCACH

9. PODWYKONAWSTWO - BR. AKPIA I ELEKTRYCZNA - PROJEKTOWANIE I MONTAŻ STACJI DMUCHAW DLA OCZYSZCZALNI ¶CIEKÓW W TARNOBRZEGU

10. PODWYKONAWSTWO - BR. AKPIA I ELEKTRYCZNA - PROJEKTOWANIE I MONTAŻ STACJI DMUCHAW DLA OCZYSZCZALNI ¶CIEKÓW W KATOWICACH PODLESIE

11. PODWYKONAWSTWO - BR. AKPIA I ELEKTRYCZNA - PROJEKTOWANIE I MONTAŻ STACJI DMUCHAW DLA OCZYSZCZALNI ¶CIEKÓW W SIEDLCACH

12. PODWYKONAWSTWO - BR. AKPIA I ELEKTRYCZNA - PROJEKTOWANIE I MONTAŻ DLA MODERNIZACJI OCZYSZCZALNI ¶CIEKÓW W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM

13. PODWYKONAWSTWO - BR. AKPIA - PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY WĘZŁA PRZYGOTOWANIA WODY DLA KOTŁÓW PAROWYCH W RN "JEDLICZE" S.A.

14. PODWYKONAWSTWO - PROJEKT BR. AKPIA - MODERNIZACJA STACJI DEMINERALIZACJI I BUDOWA STACJI OCZYSZCZANIA KONDENSATU DLA ELEKTROWNI OSTROŁĘKA.

15. PODWYKONAWSTWO - PROJEKT BR. AKPIA I ELEKTRYCZNA - BUDOWA INSTALACJI DO SUSZENIA OSADÓW ¶CIEKOWYCH NA TERENIE OCZYSZCZALNI ¶CIEKÓW W SUWAŁKACH.

16. PODWYKONAWSTWO - BR. AKPIA - WYKONANIE PROJEKTU BUDOWY UJĘCIA WODY POWIERZCHNIOWEJ WRAZ Z POMPOWNI± W ELEKTROWNI RYBNIK S.A.

17. PODWYKONAWSTWO - BR. AKPIA - WYKONANIE PROJEKTU BUDOWY UJĘCIA WODY Z RZEKI MAŁA PANEW DLA ELEKTROWNI OPOLE S.A.

18. PODWYKONAWSTWO - BR. ELEKRYCZNA - MONTAŻ DLA MODERNIZACJI I ROZBUDOWY OCZYSZCZALNI ¶CIEKÓW W RADZYMINIE.

19. PODWYKONAWSTWO - BR. AKPiA i ELEKRYCZNA - INSTALACJA DO OCZYSZCZANIA WODY ZASILAJ±CEJ ZAKŁADOW± SIEĆ WODOCI±GOW± WODY PPOŻ. W ELEKTROWNI POŁANIEC.

20. PODWYKONAWSTWO - BR. AKPiA i ELEKRYCZNA -PROJEKTOWANIE INSTALACJA DO OCZYSZCZANIA WODY ZASILAJ±CEJ ZAKŁADOW± SIEĆ WODOCI±GOW± WODY PPOŻ. W ELEKTROWNI POŁANIEC.

21. PODWYKONAWSTWO - BR. AKPiA i ELEKRYCZNA - OPRACOWANIE KONCEPCJI MODERNIZACJI AUTOMATYZACJI STACJI UZDATNIANIA WODY NA TERENIE PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A. ODDZIAŁ ELEKTROCIEPŁOWNI LUBLIN WROTKÓW.

22. PODWYKONAWSTWO - BR. AKPiA i ELEKRYCZNA - OPRACOWANIE KONCEPCJI ZMIANY SPOSOBU NAPOWIETRZANIA ¶CIEKÓW W ROWACH BIOLOGICZNYCH OCZYSZCZALNI ¶CIEKÓW FEKALNYCH W ZAKŁADACH AZOTOWYCH PUŁAWY S.A.